Noteikumi

Noteikumi

Kilimas.lt” interneta veikala piedāvājums

Šis dokuments ir oficiāls SAS “Kilimu pasaulis” (uzņēmuma kods: 126320898, PVN numurs LT263208917, a/s LT227044060007756986 (turpmāk tekstā – Pārdevējs), piedāvājums jebkurai juridiskai personai vai rīcībspējīgai fizikai personai (turpmāk tekstā – Pircējs) noslēgt preces pirkšanas un pārdošanas līgumu attālināti (turpmāk tekstā – Līgums), ņemot vērā turpmāk minētos noteikumus. Līguma noteikumi ir spēkā, tikai veicot iegādātās preces apmaksu bezskaidras naudas veidā.

 1. Termini

Līgumā izmantotie termini nozīmē:
1.1. Interneta veikals (Mājaslapa) ‒ Pārdevēja mājaslapa internetā;

1.2. Prece ‒ paklājs, kas tiek piedāvāts Interneta veikalā;
1.3. Pasūtījums ‒ Pircēja noformēts pieprasījums Preces iegādei un tās piegādei uz Pircēja norādīto adresi;
1.4. Saņēmējs ‒ persona, kuru Pircējs ir pilnvarojis saņemt Preci.

 1. Līguma priekšmets

2.1. Pārdevējs apņemas nodot Pircējam preci saskaņā ar iesniegto Pasūtījumu, bet Pircējs apņemas pieņemt to un samaksāt, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.
2.2. Preces nosaukums, cena, daudzums tiek noteikts, pamatojoties uz Pircēja Pasūtījumā sniegtajiem datiem.
2.3. Obligāts Līguma noslēgšanas noteikums: Pircējs bez iebildēm pieņem un ievēro noteikumus, kas ir formulēti turpmāk minētajos dokumentos, kuri ir neatņemamas Līguma daļas.

 1. Pasūtījuma noformēšana

3.1. Līguma teksts ir publisks piedāvājums. Pasūtījuma noformēšanas fakts apliecina, ka Līgums tiek pieņemts bez iebildumiem un Pircējs tiek uzskatīts par personu, kura ir stājusies līgumattiecībās ar Pārdevēju.
3.2. Noformējot Pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka rīkojas savā vārdā un savās interesēs.
3.3. Pasūtījuma noformēšanas kārtība:
3.3.1. pirms Pasūtījuma noformēšanas Pircējs apņemas iegūt informāciju par Preces pamatīpašībām, izgatavošanas vietu un cenu;
3.3.2. ja rodas jautājumi attiecībā uz Preces īpašībām un raksturlielumiem, Pircējam ir tiesības lūgt Pārdevēja konsultāciju pa Mājaslapā norādīto tālruņa numuru;
3.3.3. Pasūtījums tiek noformēts, aizpildot veidlapu Mājaslapā.
3.4. Pasūtījuma apstiprināšana:
3.4.1. Pasūtījums tiek uzskatīts par veiktu pēc līdzekļu saņemšanas Pārdevēja kontā;
3.5. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par nepareizu (novecojušu, apšaubāmu) ziņu sniegšanu, kas neļauj Pārdevējam pienācīgi izpildīt savas saistības pret Pircēju.

 1. Preces raksturojums

4.1. Prece Interneta veikalā tiek piedāvāta fotoattēlu veidā. Katram fotoattēlam ir pievienots informatīvs teksts: Preces nosaukums, izmērs, vienības cena un apraksts.
4.2. Visai Interneta veikalā sniegtajai informācijai un Preces raksturojumiem ir uzziņas raksturs, tie nevar sniegt pilnvērtīgu informāciju par Preci.

 1. Preces cena

5.1. Preces cena Interneta veikalā ir norādīta eiro valūtā par Preces vienību.

5.2. Mājaslapā norādīto Preces cenu Pārdevējs var mainīt vienpusējā kārtā, turklāt Pircēja pasūtītās un apmaksātās Preces cena nav maināma.

 1. Preces piegāde

6.1. Lietuvas/Latvijas teritorijā piegāde ir BEZ MAKSAS.

6.2. Piegāde uz ES un citām valstīm ar Pārdevēju tiek apspriesta rakstveidā vai pa tālruni.

6.3. Veicot bezskaidras naudas norēķinus Mājaslapā, Pārdevējs piegādā Preci Pircējam tikai pēc maksājuma saņemšanas.

6.4. Elektroniskajā vēstulē vai tālruņa sarunā Pārdevējs apstiprina Pircējam preces nosūtīšanu.

 1. Preces atdošana un maiņa

7.1. Pēc Preces saņemšanas Pircējam ir tiesības atteikties no līguma, kas ir noslēgts ar tiešsaistes veikalu, 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu.

7.2. Individuāli izgatavotās Preces nevar atdot vai apmainīt.

7.3. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota.

7.4. Atdodot preci, Pircējs sedz visus izdevumus saistībā ar tās piegādi Pārdevējam.

 1. Preces garantija

8.1. Precēm ir visi nepieciešamie kvalitātes sertifikāti un garantijas taloni.

 1. Pušu atbildība un strīdu risināšana

9.1. Puses ir atbildīgas par Līguma neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu saskaņā ar Līgumu un spēkā esošajiem LR likumdošanas aktiem.
9.2. Pārdevējs nav atbildīgs par Pasūtījuma piegādi, ja Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi.
9.3. Pārdevējs nav atbildīgs, ja neattaisnojas Pircēja priekšstati par Preces patēriņa īpašībām.
9.4. Pārdevējs nav atbildīgs par daļēju vai pilnīgu Preces piegādes pienākuma neizpildīšanu, ja tas notiek nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
9.5. Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas, Pusēm pildot Līgumsaistības, tiek risināti pārrunu veidā. Ja tie netiek atrisināti, Pusēm ir tiesības lūgt savu interešu aizstāvību Lietuvas Republikas tiesā saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanas aktos noteikto kārtību.

 1. Nepārvaramas varas apstākļi

10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildi laikā, ja ir spēkā nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti ārkārtēji un šajos apstākļos nepārvarami notikumi, kas traucē Pusēm izpildīt to Līgumsaistības. Pie tiem pieder: stihiskas parādības (zemestrīces, plūdi utt.), sabiedriskās dzīves apstākļi (karadarbība, ārkārtas situācijas, plaši streiki, epidēmijas utt.), aizliedzoši valsts iestāžu pasākumi (pārvadājumu aizliegums, valūtas ierobežojumi, starptautiskas sankcijas, kas aizliedz tirdzniecību utt.). Šajā laikā pusēm nav savstarpēju pretenziju un katra Puse uzņemas savu risku par nepārvaramas varas apstākļu sekām.

 1. Līguma termiņš (Noteikumi)

11.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pārdevējs saņem naudas līdzekļus un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.

 1. Piekrišana Pircēja personas datu apstrādei

12.1. Noformējot Pasūtījumu Mājaslapā, Pircējs apstiprina savu piekrišanu, ka Pārdevējs veiks viņa personas datu apstrādi.
12.2. Pārdevējs nodrošina personas datu konfidencialitāti saskaņā ar spēkā esošajām LR likumdošanas aktu prasībām.

 1. Citi noteikumi

13.1. Pircējs saprot un pieņem noteikumus, ka informācija, Preces raksturlielumi var būt neprecīzi īslaicīgu Mājaslapas tehnisku kļūdu dēļ. Ja Mājaslapā rodas tehniska kļūda, Pārdevējs patur tiesības atteikties no Līguma izpildes.
13.2. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā veikt grozījumus Līgumā. Līguma jaunā redakcija stājas spēkā pēc tās ievietošanas Mājaslapā.
13.3. Pircējs apņemas patstāvīgi iepazīties ar Līguma aktuālo redakciju.
13.4. Ja Pircējs nepiekrīt kādam no Līguma noteikumiem, Pircējam nav tiesību iesniegt Pasūtījumu.

 1. Pārdevēja rekvizīti

UAB KILIMU PASAULIS
P.Lukšio iela 32, 08222 Vilnius
Uzņēmuma kods: 126320898
PVN numurs: LT263208917
Konts: LT227044060007756986
AB SEB banka; SWIFT: CBVILT2X
Tel.: +3705 2747011
E-pasts: info@kilimas.lt